Regulamin świadczenia usług dietetycznych

Regulamin świadczenia usług dietetycznych

Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług dietetycznych w gabinetach Dietetyk mgr Joanna Weiner-Żukowska działających w ramach firmy Joanna Weiner-Żukowska z siedzibą w Gliwicach, 44-100, ul. Ojca Jana Siemińskiego 27D/I, NIP 9691523460 (Usługodawca/Dietetyk) na rzecz Pacjentów (Usługobiorca/Pacjent).

Postanowienia ogólne

 1. Usługodawca świadczy profesjonalne usługi dietetyczne w zakresie poradnictwa żywieniowego przez personel posiadający stosowne kwalifikacje i uprawnienia.
 2. Regulamin stanowi integralną część umowy, do zawarcia której dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania z usług dietetycznych.
 3. Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z usług dietetycznych;

Model Współpracy

Współpraca Pacjenta z Dietetykiem jest oparta albo na Rocznym Pakiecie Współpracy, w trakcie którego Pacjent może skorzystać z:

 • wizyty pierwszej z wywiadem, pomiarami, skierowaniem na badania laboratoryjne i wstępnymi wskazówkami
 • wizyty z omówieniem wyników badań, sprecyzowaniem celu i konkretnych założeń diety, wskazówkami rozszerzonymi
 • wizyty z pełnym Programem Żywieniowym, planem badań i pomiarów kontrolnych
 • wizyt kontrolnych co 2 – 4 tygodnie z pomiarami masy i składu ciała oraz wskazówkami kontrolnym

Albo możliwe jest korzystanie z pojedynczych wizyt, zawierają one wskazówki do bieżącej pracy, nie określają częstotliwości spotkań

Regulamin Programu Rocznej Współpracy

 1. Pacjent rozpoczynając korzystanie ze współpracy oświadcza, że zapoznał się i rozumie warunki Regulaminu
 2. Przedmiotem współpracy jest opracowanie dla Pacjentki/Pacjenta Programu Żywieniowego,
  przekazanego na wizycie z Programem żywieniowym
 3. Celem Programu Żywieniowego jest dostosowanie zasad odżywiania do istniejących schorzeń i wyników badań laboratoryjnych.  
 4. Pacjent w czasie roku od momentu otrzymania Programu Żywieniowego może skorzystać z:
 5. spotkań kontrolnych w gabinetach z monitorowaniem realizacji zaleceń, jeśli nie ma przeciwwskazań -kontroli masy i składu ciała Pacjenta lub spotkań kontrolnych zdalnych, w uzasadnionych przypadkach
  – analizy kontrolnych wyników badań laboratoryjnych
 6. Częstotliwość wizyt zakłada 1-2 spotkania w miesiącu, nie decyduje ona o wysokości wynagrodzenia
 7. Wynagrodzenie, tzn kwota za Program Rocznej Współpracy obowiązuje za przekazanie Programu Żywieniowego
 8. Wynagrodzenie obowiązuje niezależnie od ilości spotkań kontrolnych
 9. Brak korzystania z wizyt kontrolnych w czasie roku od momentu otrzymania Programu Żywieniowego nie wpływa na wysokość wynagrodzenia.
 10. Brak korzystania z wizyt kontrolnych w czasie roku od momentu otrzymania Programu Żywieniowego nie wydłuża czasu jego trwania.
 11. Dietetyk nie odpowiada za brak wyników programu spowodowanych nie przestrzeganiem jego zaleceń przez Pacjenta.
 12. Dietetyk zobowiązany jest do zachowania w sprawach Pacjenta niezbędnej poufności.

Zasady świadczenia usług dietetycznych

 1. Usługa świadczona jest bezpośrednio w gabinetach Usługodawcy w formie spotkania indywidualnego z Pacjentem. Może być także świadczona on-line lub telefonicznie.
 2. Usługa świadczona jest na rzecz osób pełnoletnich. W przypadku Pacjenta niepełnoletniego niezbędna jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.
 3. Świadczone Usługi dietetyczne są odpłatne zgodnie z cenami podanymi w Cenniku. Usługodawcy znajdującym się na stronie internetowej lub dostępnym w gabinetach.
 4. Czas trwania pierwszej wizyty to 30-90 minut, a wizyty kontrolnej 15-45 minut.
 5. W trakcie pierwszej wizyty Usługodawca przeprowadza wywiad medyczno-żywieniowy i wywiad stylu życia, określany jest cel współpracy, jeśli nie ma przeciwwskazań wykonywane są pomiary masy i składu ciała, zlecane są również badania laboratoryjne.
 6. Po pierwszej konsultacji oraz dostarczeniu przez Pacjenta zleconych wyników badań laboratoryjnych Usługodawca umawia Pacjenta na drugą wizytę, na której ma miejsce omówienie wyników zleconych badań, na kolejnych wizytach odbiór i omówienie Programu Żywieniowego lub Wskazówek Żywieniowych.
 7. Przekazywanie dokumentacji oraz udzielanie odpowiedzi na pytania następuje na wizytach kontrolnych.
 8. Wizyty pierwszorazowe oraz kontrolne odbywają się po wcześniejszym umówieniu ze specjalistą, godziny umówionych wizyt mogą ulec zmianie.
 9. Kontakt ze specjalistą możliwy jest pod numerem telefonu 530 98 98 28 oraz adresem mailowym weiner.joanna@gmail.com, w przypadku nie otrzymania odpowiedzi Pacjent proszony jest o ponowienie kontaktu.
 10. Warunkiem korzystania z usług dietetycznych jest zaakceptowanie przez Pacjenta niniejszego Regulaminu oraz Oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych Pacjenta.
 11. Akceptując Regulamin Pacjent:
  – oświadcza, że udzielił wyczerpujących i prawdziwych informacji oraz nie zataił informacji, co do stanu swojego zdrowia oraz nawyków żywieniowych;
  – przyjmuje do wiadomości, że przygotowany dla niego Program Żywieniowy / Wskazówki Żywieniowe opierają się na aktualnej wiedzy naukowej, jednakże ze względu na niemożność przewidzenia pewnych mechanizmów zachodzących w organizmie człowieka, jak również stopnia realizacji zaleceń, nie gwarantuje osiągnięcia przez Pacjenta zamierzonych efektów;
  – oświadcza, że nie będzie dokonywał samodzielnych zmian w przekazanych zaleceniach;
  – oświadcza, że nie będzie rozpowszechniał przygotowanego dla niego dokumentacji, ani innych materiałów będących własnością Usługodawcy.
 12. Usługodawca ma prawo odmówić wykonania Usługi w sytuacji, gdy:
  – przypadek Pacjenta wykracza poza jego wiedzę i zakres kompetencji;
  – ma uzasadnione wątpliwości co do stanu zdrowia Pacjenta;

Prawo do korzystania z treści

 1. Materiały udostępniane przez Usługodawcę, w tym sporządzony Program Żywieniowy / Wskazówki Żywieniowe, wygląd oraz treści materiałów opracowanych przez Usługodawcę stanowią jego własność i są objęte ochroną wynikającą z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Pacjent może korzystać z materiałów udostępnionych w ramach Usługi wyłącznie na użytek własny, bezpośrednio związany z realizacją usługi dietetycznej.
 3. Pacjent nie jest upoważniony do kopiowania i rozpowszechniania uzyskanych materiałów bez wyraźnej zgody Usługodawcy.

Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania zaleceń Dietetyka.
 2. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że niezastosowanie się, bądź wybiórcze stosowanie się do zaleceń, jak również zatajenie informacji na temat stanu zdrowia lub podanie nieprawdy przez Pacjenta może wpłynąć na efekt świadczonej usługi dietetycznej, negatywnie wpłynąć na stan zdrowia Pacjenta, a w wyjątkowych przypadkach nawet zagrażać jego życiu.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wykonaną usługę dietetyczną udzieloną na skutek podania przez Pacjenta niepełnych lub nieprawdziwych informacji, a także niepoinformowania o zmianie stanu zdrowia, bądź zatajenia informacji mających istotne znaczenie dla świadczenia usługi dietetycznej.
 4. Usługodawca nie świadczy działalności leczniczej w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej, w szczególności nie udziela konsultacji i świadczeń zdrowotnych w rozumieniu tejże ustawy. Usługa nie stanowi diagnozy lekarskiej, konsultacji medycznej i nie może zastępować Pacjentowi leczenia lub terapii, realizowanej przez podmiot prowadzący działalność leczniczą.

Rezygnacja z prawa do odstąpienia od umowy świadczenia usług w przypadku otrzymania Programu Żywieniowego

Pacjent otrzymując indywidualne Wskazówki / Program Żywieniowy oświadcza, że otrzymała/otrzymałe Program Żywieniowy, w związku z czym rezygnuje z prawa do odstąpienia od umowy świadczenia usług dietetycznych i zaczyna korzystać z Programu Żywieniowego natychmiast, przyjmując do wiadomości, że złożenie niniejszego oświadczenia oznacza utratę prawa do odstąpienia od umowy świadczenia usług dietetycznych.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, kontakt listowny, telefoniczny

lub za pośrednictwem systemu SMS oraz poczty elektronicznej (e-mail)

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Joanna Weiner-Żukowska z siedzibą w Gliwicach /44-100/ przy ul. Ojca Jana Siemińskiego 27D/I (dalej: Administrator).
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu
  – realizowania usługi dietetycznej;
  – kontaktu z Pacjentem;
  – zlecenia badań dodatkowych;
  – analizy stanu zdrowia w celu dopasowania indywidualnych zaleceń dietetycznych;
  – wysyłki dokumentacji, materiałów dietetycznych, przypomnień o wizytach
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia, które wdrożyły u siebie zasady przetwarzania danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie (przepisy o archiwizacji). W przypadku przetwarzania na podstawie zgody do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu prawo do:
  • informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;
  • jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;
  • w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem, albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu.
 7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 • Oświadczam, że wyrażam zgodę na kontakt listowny, telefoniczny lub za pośrednictwem systemu SMS oraz poczty elektronicznej (e-mail) w sprawach związanych z korzystaniem z Usługi dietetycznej.
 • Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych oraz wykorzystywanie ich w celach związanych z korzystaniem z Usługi dietetycznej.
 • Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(ny) o dobrowolności podania niniejszych danych i że są one zgodne z prawdą.
 • Zapoznałam(-em) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym o sposobie i celu przetwarzania danych oraz o przysługującym mi prawie wglądu do podanych danych, ich poprawiania lub żądania usunięcia.
 • Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Dietetyka o każdorazowej zmianie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej.

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn m.in. zmianą warunków świadczenia usług lub zmiany przepisów prawa, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych oraz inne właściwe przepisy prawa.
 3. Na wypadek, gdyby niektóre postanowienia niniejszego Regulaminu okazały się nieważne, bezskuteczne lub uznane zostały za klauzule niedozwolone, wówczas nie powoduje to nieważności całego Regulaminu, a w miejsce niedozwolonych postanowień zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa.

Oświadczam, że akceptuję, zapoznałam/em się i zrozumiałam/em treść niniejszego Regulaminu